سیم فیلر جوشکاری استیل - سیم جوش استیل

سیم جوش استیل | معرفی انواع گرید سیم جوش هاي استیل

سیم جوش استیل | معرفی انواع گرید سیم جوش ھای استیل | استیل ایرانیان ٣١/۴/١٣٩٩

.
/چیست-استیل-جوش-سیم/https://www.steeliranian.com 1/3
از سیم جوش بھ SAW و GMAW, FCAW در برخی از فرآیندھای جوشکاری استنلس استیل ھا بھ ویژه جوشکاری
عنوان ماده پر کننده استفاده می شود. سیم جوش استیل برای جوشکاری فولادھای آستنیتی، فولادھای آستنیتی مقاوم بھ
.حرارت و فریتی مورد استفاده قرار می گیرند
مناسب برای جوشکاری فولادھای زنگ نزن مارتنزیتی و سیم جوش 420 SOLINOX سیم جوش استیل
.و مناسب برای جوشکاری فولادھای زنگ نزن دوپلکس و سوپر دوپلکس می باشند 2209 SOLINOX ھای
.اشاره کرد 316 SOLINOX و 308 SOLINOX از جملھ محصولات پرکاربرد سیم جوش استیل می توان بھ خانواده
دارای ترکیب شیمیایی 16 درصد کروم و 10 درصد نیکل است. این محصول برای جوشکاری
٣٠١و 302 ، 304 ، 305 فولادھای AISI است مناسب.

سیم فیلر جوشکاری استیل - سیم جوش استیل

سیم فیلر جوشکاری استیل

دارد. افزودن کربن علاوه بر افزایش استحکام، مقاومت در برابر خزش بھ 308 SOLINOX کربن بیش تری نسبت بھ
.ویژه در درجھ حرارت ھای بالا را تا حدود زیادی ارتقا می بخشد
دارد. با کاھش کربن، خطر تشکیل کاربیدھا و رسوب 308 SOLINOX این سیم جوش ضد زنگ، کربن کمتری نسبت بھ
.آن ھا در مرز دانھ ھا و در نتیجھ احتمال بروز خوردگی ھای بین دانھ ای و ترک ھای ناشی از آن، بھ حداقل می رسد
دارای ترکیب شیمیایی 18/5 درصد کروم ، 12/5 درصد نیکل و 2/5 درصد مولیبدن ٣١۶ SOLINOX سیم جوش استیل
.و فولادھای مشابھ بھ کار گرفتھ می شود 316 AISI است. این محصول برای جوشکاری فولادھای ضد زنگ سری
این محصول ھم چنین برای جوشکاری فولادھایی کھ در درجھ حرارت ھای بالا کار می کنند استفاده می شود. وجود
تا 2/5 درصد مولیبدن در ترکیب فلز جوش حاصل، ضمن افزایش مقاومت در برابر حرارت، مقاومت بھ خزش آن را نیز تا
.حد قابل توجھی افزایش می دھد
٢٧ ١٣٩٨ شھریور ١ دیدگاه
سیم جوش استیل | معرفی انواع گرید سیم جوش هاي استیل
سیم جوش استیل
انواع سیم جوش استیل
SOLINOX 308
SOLINOX ٣٠٨H
SOLINOX ٣٠٨L
SOLINOX ٣١۶
SOLINOX ٣١۶H
سیم جوش استیل | معرفی انواع گرید سیم جوش ھای استیل | استیل ایرانیان ٣١/۴/١٣٩٩
/چیست-استیل-جوش-سیم/https://www.steeliranian.com 2/3
دارد. بھ دلیل بیشتر بودن کربن در ترکیب شیمیایی این محصول، استحکام 316 SOLINOX کربن بیشتری نسبت بھ
.کششی و مقاومت خزشی این محصول بھ ویژه در درجھ حرارت ھای بالا افزایش می یابد
دارد. بھ ھمین دلیل ، خطر بروز خوردگی ھای مرزدانھ ای و بین دانھ ای بھ 316 SOLINOX کربن کمتری نسبت بھ
.حداقل می رسد. این محصول اغلب برای جوشکاری فولادھای بلبرینگ آستنیتی مولیبدن دار کم کربن استفاده می شود
316H SOLINOX باید بھ این نکتھ توجھ داشت کھ این محصول نسبت بھ 316L SOLINOX ھنگام استفاده از
.مقاومت کمتری در برابر حرارت از خود نشان می دھد
محصولات موجود در خانواده 309 بھ طور کلی برای جوشکاری فولادھای ضد زنگ ٣٠٩ و جوشکاری فولادھای
.غیرھمجنس ریختگی و کار شده کاربرد دارند
این سیم جوش استیل بھ طور کلی برای جوشکاری آلیاژھای ریختگی ٣١٢ و برای جوشکاری فلزات غیر ھم جنس، بھ ویژه آنکھ، یکی از آن ھا فولاد ضد زنگ با نیکل
.بالا باشد، کاربرد دارد
کھ در محیط ھای خورنده محتوی اسید سولفوریک یا ترکیبات کلریدی Lاین محصول برای جوشکاری فولادھای 904
.سرویس می دھند، کاربرد دارد
و ھمچنین جوشکاری سایر فولادھای ضد زنگ بھ Lاین محصول ھمچنین برای اتصال دادن آلیاژھای 317
.بھ کار می رود Lفولادھای 904
این محصول نخستین بار برای جوشکاری فولادھای ضد زنگ دوفازی محتوی 22 درصد کروم طراحی شد.ساختار
کریستالی جوش حاصل نیز دو فازی بوده و متشکل از فازھای فریت و آستنیت می باشد.جوش حاصل از این محصول از
.استحکام کششی بالایی برخوردار است و در برابر خوردگی و ترک ھای ناشی از خوردگی تنشی مقاوم است
برای جوشکاری فولادھای سوپردوپلکس N و Cu، Ni، Mo، Cr این محصول با دارا بودن عناصر آلیاژی خاص مانند
.زنگ نزن طراحی شده است
حضور این عناصر آلیاژی مقاومت فوق العاده ای در برابر خوردگی حفره ای بھ این محصول داده است. فلز جوش حاصل
دارای ساختار آستنیتی- فریتی است کھ بستھ بھ حرارت ایجاد شده حین فرآیند جوشکاری و نرخ 2594 SOLINOX از
SOLINOX ٣١۶L
محصولات خاص سیم جوش استیل
SOLINOX 309
SOLINOX 312
SOLINOX 385
SOLINOX 2209
SOLINOX 2594
سیم جوش استیل | معرفی انواع گرید سیم جوش ھای استیل | استیل ایرانیان ٣١/۴/١٣٩٩
/چیست-استیل-جوش-سیم/https://www.steeliranian.com 3/3
.سرد شدن حوضچھ مذاب، درصد فاز فریت از 35 تا 65 درصد متغیر است
جوش بھ دست آمده از این محصول درکنار مقاومت بالا در برابر خوردگی حفره ای و خوردگی تنشی، بھ صورت ھمزمان
.استحکام و چقرمگی بالایی نیز دارد
این محصول بھ طور گسترده در ساخت تجھیزات نفت و گاز، پمپ ھای تحت فشار ، دریچھ ھا و تجھیزات فرآیندھای
.شیمیایی استفاده می شود
Solid (این سیم جوش ھا کھ دارای ترکیب شیمیایی مشابھ با فلز پایھ ھستند، اغلب در یکی از دو گروه سیم ھای توپر
.قرار می گیرند (Wires Cored (و سیم ھای توپودری (Wires
سیم جوش استیل مذکور، در انواع و اندازه ھای مختلف برای فلزات آھنی و غیرآھنی وجود دارند. در ادامھ شرح مختصری
.از ویژگی ھای این نوع از سیم جوش ھا آورده شده است
انتخاب الکترود ، سیم جوش استیل و فیلر مناسب برای جوشکاری ورق و لولھ از جنس فولاد ضد زنگ اصطلاحا“ استیل
ھمواره یکی از مشکلات اساسی جھت انجام عملیات جوشکاری اینگونھ مواد می باشد. در مواقعی کھ جوشکاری دو فولاد
.ضد زنگ غیر متشابھ مورد نظر باشد انتخاب الکترود مناسب حساسیت و اھمیت بیشتری می یابد
تھیھ شده توسط تیم تولید محتوای استیل ایرانیان